Skip to content

Privacybeleid

Privacyregelement

Uw persoonsgegevens en uw privacy in VrouwenZorg Centrum, Hooge Bongert 1a, 6903 DA, Zevenaar.

AVG en WGBO

Sinds 2018 geldt in de gehele EU dezelfde privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en WGBO.

VrouwenZorg Centrum

In het VrouwenZorg Centrum kunnen verschillende persoonsgegevens verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

Plichten volgens AVG

VrouwenZorg Centrum is volgens de AVG verantwoodelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in ons centrum plaatsvinden. Wij voldoen daaraan doordat gegevens voor specifieke doeleinden worden verzameld, namelijk:

  • Voor zorgverlening
  • Voor doelmatig beheer en beleid

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is de bewaartermijn 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
  • Het recht op toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken aan VrouwenZorg Centrum. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Vertrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van VrouwenZorg Centrum hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners. VrouwenZorg Centrum wisselt, nadat u hiervoor gerichte toestemming heeft gegeven middels ons toestemmingsformulier, relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met uw overige zorgverleners. 

Opvragen van uw dossier

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. Na vijftien haar zal VrouwenZorg Centrum het dossier vernietigen, tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Indien u uw dossier wilt opvragen dient u dit schriftelijk kenbaar te maken. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het vertrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Website

Onze website maakt geen gebruik van Cookies.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaan we hierover graag met u in gesprek. 

 

Afspraak maken